Skoči na vsebino

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa:

Protokol Vlade Republike Slovenije

Odgovorna uradna oseba:

Ksenija Benedetti, šefinja Protokola Republike Slovenije

Datum prve objave kataloga:

14. februar 2006

Datum zadnje spremembe:

1. april 2009

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

http://www.protokol.gov.si

 

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji organa

Kratek opis delovnega področja organa:

Protokol opravlja protokolarne zadeve za:

- predsednika Republike Slovenije,

- predsednika Državnega zbora Republike Slovenije,

- predsednika Vlade Republike Slovenije,

- predsednika Državnega sveta Republike Slovenije,

- predsednika Ustavnega sodišča Republike Slovenije,

- predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije,

- nekdanjega predsednika Republike Slovenije,

- varuha človekovih pravic,

- predsednika Računskega sodišča,

- ministra za zunanje zadeve,

- za partnerja predsednika Republike Slovenije, predsednika Državnega zbora Republike Slovenije in predsednika Vlade Republike Slovenije.

 

Protokol opravlja organizacijsko-protokolarno delo ob obiskih osebnosti oziroma delegacij tujih držav in ob obiskih osebnosti iz Republike Slovenije v tujini.

 

Ob soglasju generalnega sekretarja Vlade Republike Slovenije Protokol  izjemoma opravlja protokolarne zadeve tudi za druge organe, kadar so ti nosilci protokolarnih dogodkov državnega pomena.

Bolj podrobno delovno področje določa Sklep o določitvi protokolarnih pravil.

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

Tajništvo

Sektor za Protokol

Služba za organizacijsko-tehnično podporo izvedbe protokolarnih dogodkov

2.b Seznam drugih organov z delovnega področja (le za ministrstva)

Seznam vseh drugih organov s področja dela:

/

2.c Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba:

Ksenija Benedetti

šefinja Protokola Republike Slovenije

Erjavčeva 17

1000 Ljubljana

T: (01) 478 1444

F: (01) 478 1442

E: gp.protokol(at)gov.si

2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Državni predpisi:

Odlok o ustanovitvi Protokola

Sklep o določitvi protokolarnih pravil

Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi

Uredba o uporabi zastave in himne Evropske unije  v Republiki Sloveniji

Predpisi EU:

/

2.e Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Seznam predlogov:

/

2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov:

/

2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ:

/

2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc:

/

2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk:

/

2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Sklopi informacij:

Notranji pravni akti

 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Dostop preko spleta:

- preko spletne strani Protokola Republike Slovenije (www.protokol.gov.si)

Fizični dostop:

Protokol Republike Slovenije

Erjavčeva 17

1000 Ljubljana

T: 01 478 1444

F: 01 478 1442

E: gp.protokol(at)gov.si

Stroški:

Uredba o višini stroškov posredovanja informacij javnega značaja

 

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacija oziroma tematskih sklopov:

/