Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa:

Protokol Vlade Republike Slovenije

Odgovorna uradna oseba:

Ksenija Benedetti, šefinja Protokola Republike Slovenije

Datum prve objave kataloga:

14. februar 2006

Datum zadnje spremembe:

1. april 2009

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

http://www.protokol.gov.si

 

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji organa

Kratek opis delovnega področja organa:

Protokol opravlja protokolarne zadeve za:

- predsednika Republike Slovenije,

- predsednika Državnega zbora Republike Slovenije,

- predsednika Vlade Republike Slovenije,

- predsednika Državnega sveta Republike Slovenije,

- predsednika Ustavnega sodišča Republike Slovenije,

- predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije,

- nekdanjega predsednika Republike Slovenije,

- varuha človekovih pravic,

- predsednika Računskega sodišča,

- ministra za zunanje zadeve,

- za partnerja predsednika Republike Slovenije, predsednika Državnega zbora Republike Slovenije in predsednika Vlade Republike Slovenije.

 

Protokol opravlja organizacijsko-protokolarno delo ob obiskih osebnosti oziroma delegacij tujih držav in ob obiskih osebnosti iz Republike Slovenije v tujini.

 

Ob soglasju generalnega sekretarja Vlade Republike Slovenije Protokol  izjemoma opravlja protokolarne zadeve tudi za druge organe, kadar so ti nosilci protokolarnih dogodkov državnega pomena.

Bolj podrobno delovno področje določa Sklep o določitvi protokolarnih pravil.

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

Tajništvo

Sektor za Protokol

Služba za organizacijsko-tehnično podporo izvedbe protokolarnih dogodkov

2.b Seznam drugih organov z delovnega področja (le za ministrstva)

Seznam vseh drugih organov s področja dela:

/

2.c Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba:

Ksenija Benedetti

šefinja Protokola Republike Slovenije

Erjavčeva 17

1000 Ljubljana

T: (01) 478 1444

F: (01) 478 1442

E: gp.protokol(at)gov.si

2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Državni predpisi:

Odlok o ustanovitvi Protokola

Sklep o določitvi protokolarnih pravil

Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi

Uredba o uporabi zastave in himne Evropske unije  v Republiki Sloveniji

Predpisi EU:

/

2.e Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Seznam predlogov:

/

2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov:

/

2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ:

/

2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc:

/

2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk:

/

2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Sklopi informacij:

Notranji pravni akti

 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Dostop preko spleta:

- preko spletne strani Protokola Republike Slovenije (www.protokol.gov.si)

Fizični dostop:

Protokol Republike Slovenije

Erjavčeva 17

1000 Ljubljana

T: 01 478 1444

F: 01 478 1442

E: gp.protokol(at)gov.si

Stroški:

Uredba o višini stroškov posredovanja informacij javnega značaja

 

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacija oziroma tematskih sklopov:

/